Eesti keele õpetaja vajab kompetentsi- ja nõustamiskeskust

Keelekümblusprogrammi raames on INNOVE SA toel loodud mitmes Eesti piirkonnas eesti keele kui teise keele õpetajatele metoodikakeskusi. Ida-Virumaal asuvad need keskused peamiselt lasteaedades. Üks neist lasteaias Kirju-Mirju.

Eesti keelepöörde üheks ülesandeks on ka eesti keele kui teise keele õpetajatele analoogiline metoodikakeskus-nõustamistuba luua.

Keelekümbluse metoodikakekuse ülesanneteks on arvestades Ida-Virumaa piirkondlikku eripära ja lastevanemate nõudlust keelekümblusrühmade arvu suurendamiseks, võib järeldada, et muukeelsetel lastevanematel on soovi õpetada oma lastele eesti keelt. 
See ongi tinginud vajaduse aidata kaasa järjepidevale ja süsteemsele eesti keele õppele koolieelses eas. Lapsele teise keele õpetamise muudab tulemuslikumaks kõigi lapsega tegelevate õpetajate koostöö. 


Seega on väga oluline, et õpetajatel oleks metoodikakeskus, kus:
  • korraldada arutelusid keeleõppe tänapäevastest põhimõtetest, keeleõppe korraldusest ja meetoditest,
  • anda teavet ja vahetada kogemusi kasutatavatest õppematerjalidest ja õpisisust, laste saavutustest ja õnnestumistest,
  • jagada oma töökogemusi, arutada töös esile kerkinud probleeme ja leida lahendusi.
  • korraldada töötubasid, lahtisi tegevusi, ümarlaudu,
  • korraldada õpetajatele vajaduspõhist koolitust,võimaldada enesetäiendamist,
  • pakkuda õpetajatele koostöö- ja nõustamisvõimalusi
Rohkem loe Kirju-Mirju metoodikakeskuste kohta siin 

Comments