Oh, riigieksam, riigieksam, millal sina tuled, mul on valmis juba ....

Riigieksamite sooritamine ei ole sel kevadel gümnaasiumi lõpetamise tingimus ja riigieksamite tegemine on vabatahtlik. 

Eestikeelse kooli lõpetajad sooritavad 29.mail riigieksami eesti keeles. Eesti keele riigieksamile registreerus sel erilisel aastal üle kuue tuhande abituriendi.

Eesti keele riigieksam on kaheosaline ning sellega mõõdetakse lugemis- ja kirjutamisoskust. Eksamitöös on neli varianti, millest õpilane valib ühe. 

Lugemisosa ülesanded tuginevad tekstidele, mis esindavad ilukirjandust, publitsistikat ja populaarteadust. 
Kirjutamisosas tuleb eksaminandil luua 400-sõnaline arutlev kirjand ning see pealkirjastada.
Eesti keele riigieksam algab kell kümme ja kestab kuus tundi. 

Esmaspäeval, 1. juunil toimub eesti keele teise keelena riigieksami kirjalik osa, eksami suuline osa viiakse läbi 1.-3. juunini. Eksam mõõdab keeleoskust B2-tasemel ja koosneb viiest osaoskusest - kirjutamine, kuulamine, lugemine, keele struktuur ja rääkimine. 

Eksami kirjalik osa algab kell 10 ja kestab kahes osas kokku 240 minutit. Eesti keele teise keelena eksamile registreerus 1860 eksamitegijat. (allikas Innove.ee).


Kui eksaminand ei saa korralisel riigieksamil osaleda, on tal õigus osaleda lisaeksamil.
Lisaeksamil osalemiseks tuleb esitada allkirjastatud avaldus SA Innovele e-posti aadressil innove@innove.ee. Gümnaasiumi- või kutseõppeasutuse õpilases saavad lisaeksamile registreeruda Eksamite Infosüsteemi kaudu. Lisaeksamile saab registreeruda 6. juunist kuni 17. juulini 2020.
Riiklikke põhikooli lõpueksameid 2019/2020. õppeaastal ei toimu.
Neile, kes soovivad keeletaseme saamiseks sooritada eesti keele kui teise keele eksami, võimaldatakse seda teha. Põhikooli eesti keel teise keelena eksam toimub 8.-10. juunil. Kirjalik osa on 8. juunil.

Põhikoolides  ei viida sel õppeaastal läbi traditsioonilisi kohustuslikke koolilõpu eksameid. Eesti keele kui teise keele tasemetesti saavad aga põhikoolide lõpetajad sooritada siiski.


Edu meie õpilastele eesti keele ja eesti keele teise keelena riigieksamil.

Comments