Narva eesti keele majas kogunes keelepöörde võrgustiku nõukoda

Eesti keelepööre on eelkõige eesti keele õppega seotud inimeste võrgustik ning õpetajate professionaalset arengut toetav vabatahtlik algatus. Keelepöörde võrgustiku tegevuse strateegilisi eesmärke arutab võrgustiku nõukoda.

Oma esimesele kohtumisele 22.jaanuaril koguneski Eesti Keelepöörde võrgustiku nõukoda, et arutada keelepöörde võrgustiku senist tegevust ja püstitada strateegilisi sihte järgnevateks aastateks. Kohtumine toimus Narvas eesti keele majas. 

Keelepöörde võrgustiku nõukoda arutaski keelepöörde strateegilisi eesmärke ja kiitis heaks keelepöörde võrgustiku 2020.a tegevuskava. 

Nõukoja kohtumisest võtsid teiste seas osa Integratsiooni SA juht Irene Käosaar, Keeleinspektsiooni direktor Ilmar Tomusk, Riigikeele nõukoja juht, haridus- ja teadusministeeriumi spetsialist Riina Koolmeister, Ettevõtliku Kooli projektijuht Hälis Rooste ning Eesti Võõrkeeleõpetajate Liidu juht Ene Peterson.

Keelepöörde huvigrupid
Nõukoja töös osalesid eesti keele kui teise keele õpetajad, Virumaa Eesti Hariduse Seltsi esindajad, üldhariduskoolide, Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse ja Ida-Virumaa kolledzite juhid. 

Nõukoda püstitas keelepöörde võrgustiku tegevusele väga mitmekülgsed ja olulised sihid. 

Peamistena neist aga rõhutati eesti keele õpetajate professionaalsuse toetamist, õpetajate järelkasvu probleemiga tegelemist ja üldisemalt erineval moel eestikeelse keskkonna loomist, mis võimaldaks praktiseerida reaalses elus eesti keele oskusi ja saada osa eesti kultuurist. 


Nõukoda toonitas ka jätkuva koostöö vajadust erinevate huvigruppidega sh kohalike omavalitsustega, Integratsiooni SA ja Ida-Virumaal tegustevate kõrgkoolide kolledzitega. Samuti on vajalik jätkata koostööd Eesti Võõrkeeleõpetajate Liidu, Virumaa Hariduse Seltsi, Töötukassa ja Ida-Viru Haridusklastriga. 
Koostöös kõrgkoolide ja Innove SA ekspertidega ning haridus - ja teadusministeerimi keeleosakonna spetsialistidega peaks lähimal ajal läbi viima õpetajate täiendkoolitusvajaduse uuringu ja välja töötama eesti keele kui teise keele õpetajate täiendkoolituse ja arengu programmi.

Keelepöörde võrgustiku nõukoda koguneb taas mõne kuu pärast, ilmselt aprillis-mais.

Comments